Μελέτες

Ακαμάτης, Ι.Μ., " Ξάνθος Δημητρίου και Αμαδίκας υιός". Αμητός.
 
                 Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή  Μ. Ανδρόνικου.
                  Θεσσαλονίκη 1986, 13-29.
Ακαμάτης, Ι. Μ. «Νομισματικός θησαυρός από την Αγορά της Πέλλας. Γενικά συμπεράσματα», ΑΕΜΘ 1 (1987), 125-136
Ακαμάτης, Γ.«Η Αγορά της Πέλλας. Τα πρώτα αρχαιολογικά
                 
συμπεράσματα», Μνήμη Δ.Λαζαρίδη, Πόλις και Χώρα στην Μακεδονία και τη Θράκη. Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986,
                 
Θεσσαλονίκη 1990, 175-183
Ακαμάτης,Ι.Μ. «Πρωτεύουσα Μακεδόνων Πέλλα. Εμπόριο κρασιού»,
                  Αμπελοοινική Ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της
                  Θράκης,
Ε΄ Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα 17-19          
                 
Σεπτεμβρίου 1993, 31-49
Ακαμάτης, Ι.Μ., «Πρόσθετα ανασκαφικά στοιχεία για τη χρονολόγηση
                  
της καταστροφής της Αγοράς της Πέλλας 1994», Εγνατία 1
                  
(1989) 171-193.

Ακαμάτης, Ι.Μ. «Αγορά Πέλλας: 15 χρόνια αρχαιολογικής έρευνας»,                      Αρχαία Μακεδονία, Έκτο Διεθνές Συμπόσιο, Τόμος 1,  
                     Θεσσαλονίκη, 15 - 19 Οκτωβρίου 1996, Θεσσαλονίκη
                     1999, 23 - 43.
Ακαμάτης, I.Μ. «Οινηρός θεράπων εκ Πέλλης», Τιμητικός τόμος για
                  τον καθηγητή Γ.Δεσπίνη
(Θεσσαλονίκη 2001)
Τιβέριος, Μ. Α. «Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Πέλλα», ΑΕ 130
                   (1991), 15-44 (Αγορά: αρ.1-8, σ.15-35, 42-44)
Τιβέριος, Μ. Α. "Μακεδόνες και Παναθήναια. Παναθηναϊκοί αμφορείς                     από τον Βορειοελλαδικό χώρο, Αθήνα 2000, 37-40,