ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΓΟΡΑΣ