ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β' (359-336 π.Χ.)

     Ο γιος του Αμύντα Γ' Φίλιππος Β' παρέλαβε ένα βασίλειο σε χαώδη κατάσταση και κατάφερε να μεταβάλει τη Μακεδονία μέσα σε λίγα χρόνια σε πρώτη δύναμη της Ελλάδας.
     Ο Φίλιππος θεωρείται από πολλούς η μεγαλύτερη στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυία που ανέδειξε η Ελλάδα, χωρίς να υστερεί και στον πνευματικό τομέα, όπως δείχνουν οι άριστες σχέσεις του με τους επιφανέστερους πνευματικούς άνδρες της εποχής του. Μόλις ανέλαβε την εξουσία φρόντισε να μετατρέψει τη Μακεδονία από περιφερειακή δύναμη σε μεγάλο ελληνικό κράτος.
     Καταπολέμησε αρχικά τους γειτονικούς λαούς και επεξέτεινε και οχύρωσε τη Μακεδονία αναδιοργανώνοντας το στρατό και το στόλο. Με την επιδέξια και διορατική πολιτική του κατώρθωσε να υποτάξει αρχικά τους Ιλλυριούς, τους Παίονες και τους θράκες και να επεκτείνει το βασίλειο του από τη Θεσσαλία ως τον Εύξεινο Πόντο. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του για τη Μακεδονία τον οδήγησαν στην επέμβαση του στα πράγματα της νότιας Ελλάδας, που κατέληξε στην αποφασιστική μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. Η ισχύς των όπλων, συνδυασμένη με μοναδικές διπλωματικές ικανότητες πέτυχαν τη μέχρι των ημερών του ανέφικτη συνένωση των ελληνικών πόλεων και την ανακήρυξη του σε στρατηγό αυτοκράτορα όλων των Ελλήνων. Δημιούργησε έτσι όλες τις προϋποθέσεις για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος στα πέρατα της γης, που πραγματοποίησε ο γιος του Αλέξανδρος Γ'.

" Ότι την Πέλλαν, ούσαν μικράν πρότερον, Φίλιππος εις μήκος ηϋξησε, τραφείς εν αύτη.
                                                                                                  Στράβωνος Γεωγραφικά VII, 23.