Συντήρηση

Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται σε θέματα καθαρισμού των αρχαιολογικών ευρημάτων, συντήρησης των μεταλλικών και πηλίνων αντικειμένων με σύντομα μαθήματα που δίνονται από ειδικούς συντηρητές/τριες.

Ενημερώνονται στη διαδικασία κατασκευής εκμαγείων και αντιγράφων.

Μετέχουν στη διαδικασία καθαρισμού και ταξινόμησης των ευρημάτων για την καταλογογράφησή τους.