ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ι. Μ. Ακαμάτη, Πήλινες μήτρες αγγείων από την Πέλλα. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής (Αθήνα 1993).
Ι. Μ. Ακαμάτη, Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από την Αγορά της Πέλλας. Ανασκαφή 1980-1987. Οι ομάδες Παρμενίσκου και Ρόδου (Αθήναι, 2000).

E.Voutiras, Διονυσοφώντος γάμοι, Marital Life and Magic in Fourth Century Pella (Amsterdam, 1998).