Αργυρό νόμισμα Αμύντα με παράσταση αετού και ίππου

ΑΜΥΝΤΑΣ Γ' (393/2-370 π.Χ.).

Το θάνατο του Αρχελάου διαδέχθηκε περίοδος αδυναμίας, που δε μεταβλήθηκε σημαντικά και στη διάρκεια της μακρόχρονης βασιλείας του Αμύντα Γ', πατέρα του Φιλίππου Β'. Το μακεδονικό κράτος δέχτηκε σοβαρό πλήγμα από τους Ιλλυριούς, ενώ οι Χαλκιδείς εισβάλλουν στη Μακεδονία και καταλαμβάνουν την Πέλλα. Ο Αμύντας Γ' ανέκτησε τα εδάφη του με τη βοήθεια των Λακεδαιμονίων και των βασιλέων της ' Άνω Μακεδονίας.

... Έπει δε ε'ισήκουσαν αί εγγύτατα αυτών, ταχύ και επί τάς πόρρω και μείζους έπορεύοντο (Όλύνθιοι) και κατελίπομεν ημείς έχοντας ήδη αλλάς τε πολλάς και Πέλλαν, ήπερ μεγίστη των εν Μακεδονία πόλεων και Άμύνταν δε ήοθανόμεθα αποχωρούντα τε εκ των πόλεων και όσον ουκ έκπεπτωκότα ήδη εκ πάαης Μακεδονίας.

Ξενοφώντος Ελληνικά, Ε, II, 13.